نظر جالب جمشید مشایخی درباره مهاجرت هنرمندان از ایران