جمشید مشایخی و نظرش درباره مهاجرت هنرمندان از ایران