سالی که با درگذشت محمد مطیع و جمشید مشایخی آغاز شد