برای جبران کسری بودجه سال ۹۹ هزینه‌های جاری کشور باید کاهش یابد