خاطره جکوزی، رودخانه کرج و صحبت بامزه جمشید مشایخی