باید با درآمد‌های مالیاتی هزینه‌های جاری کشور تأمین شود