کل کمک‌های جامعه جهانی به ایران در امور پناهندگان ۶ درصد هزینه‌های جاری هم نمی‌شود