روایت فرزند جمشید مشایخی از اولین تجربه بازیگری اش