تصاویر | نصیریان، کیمیایی و معتمدآریا در مراسم یادبود جمشید مشایخی