عکسی قدیمی و زیرخاکی از جمشید مشایخی و مرتضی احمدی