محقق داماد: فروش نفت برای هزینه‌های جاری و عمرانی خلاف شرع است