جزییات جدید از دستبرد به بازیگران در مراسم جمشید مشایخی