دزدان مراسم جمشید مشایخی را می شناسید؟ / آنها دستگیر شدند!