عکس: عادل فردوسی در میان هوادارانش در مراسم یادبود جمشید مشایخی