موبایل قاپ های مراسم درگذشت مرحوم جمشید مشایخی دستگیر شدند