عکس: تصویر پسر جمشید مشایخی در مراسم بدرقه پیکر مرحوم پدرش