بزرگ آقای سینمای ایران در مراسم وداع با جمشید مشایخی /عکس