جمشید مشایخی از نگاه فاطمه معتمدآریا و رسول صدرعاملی