جمشید مشایخی همواره در کنار مردم و برای مردم ایفای نقش کرد