وقتی جمشید مشایخی تبعیض را نپذیرفت و سفر با هواپیما را رد کرد