درخواست دعای مرحوم جمشید مشایخی از مردم در آغاز سال ۹۸