عکسی قدیمی که سیاوش خیرابی از خود و جمشید مشایخی منتشر کرد