تشریح احکام انضباطی برای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی/ایجاد محدودیت برای افزایش هزینه‌های جاری دولت