درآمد کشور بیشتر صرف هزینه‌های جاری می‌شود/ بودجه‌های عمرانی و زیربنایی بسیار کم است