بیشترین درآمد کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود/ ۹۰ درصد مردم از امنیت کشور رضایت دارند