تأمین هزینه‌های جاری دولت از محل گران کردن ارز غلط است