درآمدهای نفتی نبایدصرف هزینه‌های جاری شود/نفت بلای جانمان شده است