برداشت از صندوق توسعه برای هزینه‌های جاری دولت به تصمیم مقامات موکول شد