هزینه‌های جاری کشور در سال جاری 340 هزار میلیارد تومان بوده است