با 3 برابر کردن هزینه‌های جاری دولت نمی‌تواند خدمتگزار مردم باشد