شاید برای پرداخت بدهی ژوزه از هزینه‌های جاری بزنیم/ طاهری: دولت و مجلس به پرسپولیس کمک کنند