نوبخت: در هزینه‌های جاری و عمرانی باید صرفه جویی کنیم