صرفه جویی در هزینه‌های جاری در راستا تامین تراز بودجه