هزینه‌های جاری ۲۱ و هزینه‌های عمرانی ۶۸ درصد در سال ۹۵ رشد یافته است