کی روش پیشنهاد خوب داشته باشد تیم ملی را ترک می کند