کی روش پیشنهاد خوب داشته باشد به سیم آخر می زند / در ایران حمایت لازم از من نشد