کاپیتان مرحوم پرسپولیس این اواخر دچار افسردگی شده بود / قلب دفاع پرسپولیس نیاز به تقویت دارد / کی روش باید ادبیاتش را تغییر دهد