پرسپولیس به نوعی تیم ملی محسوب می شود / دعواها و استعفاهاث کی روش برای ما عادی شده