قرار شد برانکو و کی روش رودررو صحبت کنند / باید یک کمیته فنی بر عملکرد کی روش نظارت کند