درخواست‌هایی که برآورده نشد؛/ پشت پرده استعفای کارلوس کی روش