حساسیت و دخالت دولت؛ اسلحه کی‌روش روی شقیقه فدراسیون فوتبال