سیدعلیخانی غریبانه رفت/ کی‌روش پول هنگفت گرفته و هیچ کاری هم نکرده