برانکو:مگر چه گفتم؟/من مشوق حضور کی روش در تیم ملی بودم