شهرخبر
بای آن
حداد عادل: رییس‌جمهور باید تحمل شنیدن انتقاد را داشته باشد حداد عادل: رییس‌جمهور باید تحمل شنیدن انتقاد را داشته باشد