• خودروی شناور بین زمین و آسمانیک شرکت خودروسازی اتومبیلی طراحی کرده که با کمک نیروی الکترومغناطیس میان زمین و آسمان شناور می شود.
  • خبرگزاری مهر
    6 روز پیش