• راز تأثر اهل زمین و آسمان از مصیبت کربلاسیره امامان در ایام محرم این بود که در این روزها سوگوار می شدند و خنده به لبانشان نمی آمد. به همین دلیل آمده است که در این مصیبت امامان و سوگواران آسمان ها را همراهی کنید.
  • خبرگزاری تسنیم
    20 روز پیش
  • سرویس مدرسه یا اتوبوس واحدیک راننده سرویس مدرسه در هند به اندازه ای دانش آموز سوار خودرو کوچکش می کند که گویی اتوبوس واحد است.
  • جام جم آنلاین
    21 روز پیش