• طبیعت زیبای اسپانیا، دوای بیمارانپزشکان اسپانیا کمتر برای بیماران دارو با دز بالا تجویز می کنند به جای آن از بیمار می خواهند لبخند بزند، خود را تقویت کند و استراحت کند البته به مناظر زیبا هم فکر کند!
  • جام جم آنلاین
    10 روز پیش